Hidrojeoloji Çalışmaları

Hidrojeoloji çalışmaları ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre Yeraltısuyu Arama Belgesi, Yeraltısuyu Kullanma Belgesi, Yeraltısuyu Islah ve Tadil Belgesi alımına esas jeolojik ve hidrojeolojik etüd, deney, harita üretimi, sondaj ve diğer çalışmalardan oluşmaktadır. Bu kapsamda yapılan işler su durumu, devamlı akışkan olup olmadığı, akış hızı ve buna bağlı olarak yamaç eteklerinde aşındırma olup olmadığı, yatak derinliği ve taşkın karakterli olup olmadıkları, statik su seviyesi ve mevsimlere göre değişimi işletmeye elverişli su varlığı halinde beslenme ve boşaltma sahaları, kuyu ve kaynaklarla ilgili hidrojeolojik bilgiler, yer altı suyu kalitesinin betona etkisinin saptanması için alınmış su örneğinin laboratuvar sonuçlarının açıklanması, inceleme alanında yeteri sayıda kuyu bulunmaması halinde eş su seviye eğrilerinin çizimini kapsamaktadır.

Hidrojeolojik Etüt Çalışmalarımız :
 
·         Havza Bazında veya Münferit Hidrojeolojik Etüt Çalışması

·         Hidrojeolojik Etüt Raporu Hazırlanması

·         Hidrojeolojik Haritalama

·         Maden Hidrojeolojisi

·         Hidrojeolojik Modelleme Sayısal Analiz

·         Su Kaynakları Yönetimi

·         Kirlilik Analizleri Ve Saha İyileştirme Çalışmaları

·         Yeraltı – Yerüstü Suyu Etkileşim Araştırmaları

·         Yeraltı Suyu Arama ve Sondajı

·         Yeraltı Suyu Akım Modellemesi

·         Tesis ve İşletmelerin, Yeraltı ve Yüzeysel suy kaynakları ile etkileşimi analizi

·         Su Kaynakları Bütçe Hesabı ve Planlaması


hizmetlerimiz tecrübeli Hidrojeoloji Mühendisi ekibimizce verilmektedir...
 
 

Türkiyenin birçok yerinde bulunan jeotermal sahalarda 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun , 23. Maddesi,    ‘’ Kaynak Rezervuarının Korunması’’ başlıklı hükmü kapsamında kuyu testleri yaptırılarak , kaynak koruma alanı etüd raporları hazırlamaktadır.

Koruma Alanı zonları çizilirken; hem rezervuarın korunması hedeflenecek, hem de yapılacak tesislerin konumları dikkate alınarak hazırlanır.

Jeotermal sahada bulunan kuyularda kuyu içi test çalışmaları yapılarak bu ölçümler yorumlanarak  rezervuarın korunması gözeterek koruma alanı zonları çizilir .

 

Koruma Alanı Raporu hazırlanırken aşağıdaki tabloda belirtilen husular dikkate alınır

 

Detay Jeolojik Etüt

Jeolojik harita yapımı

 

Alandaki mevcut kuyuların kuyu kütüklerinin (loglarının) hazırlanması

 

Jeotermal potansiyel açısından değerlendirme-modelleme

 

Hidrojeoloji Çalışmaları

Alandaki sıcak ve soğuk su kaynaklarının belirlenmesi

 

Drenaj alanının tespiti

 

Rezervuar-hazne ve örtü kayanın belirlenmesi

 

Jeofizik Verilerin Değerlendirilmesi

Sahada önceden alınmış olan jeofizik değerlerin yorumlanması

 

Jeokimya Çalışmaları

Analiz sonuçlarının diyagramlarla değerlendirilmesi ve yorumlanması

 

Kuyu Bitirme Testleri

Alandaki mevcut kuyularda kuyu bitirme test çalışmalarının yapılması

 

Testlere ait sonuçların tablo ve grafiklerle değerlendirilmesi ve yorumlanması

 

Koruma Alanı Zon Sınırlarının Belirlenmesi

Zon sınırlarını belirlemeye yönelik arazi çalışması

 

Koruma Alanı Haritalarının Hazırlanması

Alandaki tüm jeotermal potansiyelin ortaya konularak koruma alanı sınırlarının 5686 sayılı Jeotermal Yasa çerçevesinde belirlenmesi ve haritalanması

 
 

Sonuç

Mevcut Verilerin Derlenmesi

 

Arazi Çalışmaları

 

Arazi Çalışmalarının Değerlendirilmesi

 

Alandaki tüm değerlendirmeler sonucunda Kaynak Koruma Alanı raporunun düzenlenmesi

Hidrojeoloji Çalışmaları
Hidrojeoloji Çalışmaları
Hidrojeoloji Çalışmaları
Hidrojeoloji Çalışmaları
Hidrojeoloji Çalışmaları
Hidrojeoloji Çalışmaları
WhatsApp Destek Hattı