Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları

AKTİF FAYLAR ÜZERİNDE PALEOSİSMOLOJİ /DEPREMSELLİK / HARİTALAMA ÇALIŞMALARI

Depremsellik Çalışmaları; geçmişte yaşanan depremlerin araştırılarak deprem tekrarlanma periyotlarının tayin edilmesi ve gelecekte meydana gelebilecek depremin tarihini öngörmeye yönelik çalışmalardır. Sismik tehlike araştırmaları, aktif fayların haritalanması, yapısal ve geometrik özelliklerinin tanımlanması üretebilecekleri maksimum deprem büyüklüğünün tayininin yanı sıra, bunların mühendislik yapılarına ve yerleşim bölgelerine olan olası etkilerinin araştırılmasını kapsamaktadır. Depremsel risk belirleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen paleosismolojik hendek (trench) çalışmaları ile depremlerin yeryüzünde bıraktıkları jeolojik ve sedimantolojik izler araştırılarak deprem riski raporları hazırlanmaktadır.

 

HEYELAN / YAMAÇ ŞEV STABİLİTESİ ANALİZİ

Heyelanlı sahanın jeolojik, hidrojeolojik, topoğrafik, geoteknik özellikleri, su durumu ve çevre yapılarla ilgili bilgileri tespit etmeye yönelik etüdler, heyelan sınırlarının, yönünün, öncesi durumun ve etüdlerden elde edilen bilgilerin plankote ve enkesitlere işlenmesi, arazi deneyleri (sondaj, pressiyometre, jeofizik etüd), ölçümler (inklinometre, piyezometre vb.) ve zemin-kaya mekaniği laboratuvar deneyleri, acil önlemlerin tespiti gibi işleri kapsamaktadır.

 

SEL / TAŞKIN RİSKİ ANALİZİ

Sel riskini gösteren tüm faktörleri, ve bu alanlardaki yerel halk ve çevre üzerindeki olası etkilerini gösterecek tehlike ve risk haritaları ve raporların hazırlanması işidir. Sel / su baskını risk analizlerinde selden kaynaklanacak potansiyel kayıpları, etkilenmesi muhtemel nüfus ve potansiyel çevresel zararlara ait bilgiler ve öngörüler yer alır. Bölgesel/ yerel düzeyde hazırlanan risk azaltma planları ile sel tehlikesine maruz alanın uzun vadede afet zararlarının azaltılması, tekrarlayan hasar döngüsünün kırılması ve yeniden yapılandırılmasının temelleri oluşturulur.

 

KAYA / ÇIĞ DÜŞMESİ RİSKİ ANALİZİ

Jeomorfolojik analizlerin yerinde, diğer bir deyişle, doğrudan saha çalışmaları ile yapıldığı, tamamıyla analizi yapan kişinin deneyimine dayanan, öznellik içeren bir çalışma konusudur. Temeli jeomorfolojik analizlere dayanan gözlemler, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri ile birlikte değerlendirilerek coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarında irdelenir ve duraylılık (stabilite), yayılım zonlanma analizleri, doğrusal yayılım ve doğrusal risk analizleri yapılır.

 

OBRUK/ YARIK/ GÖÇME ANALİZİ

Bu analizlerde; araştırma sahasındaki karstik özellikli karbonatlı kayaçların haritalanması, fay, kırık hattı, erime boşluğu, kıvrım gibi karstik oluşumlar (mağara, düden, dolin, obruk ve çöküntü sahaları vb) ile birlikte değerlendirilererk varsa birbirleri ile olan ilişkileri ortaya konmaktadır.

Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
WhatsApp Destek Hattı